Obchodné podmienky

Dodávateľ

Group INDORS s.r.o.
Bajzova 1
P.O.Box 14
820 16 Bratislava 216
IČO: 34110089
IČDPH: SK2021630292
DIČ: 2021630292
č.ú. 2923848172/1100
IBAN: SK46 1100 0000 0029 2384 8172
SWIFT: TATRSKBX

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okresného súdu v Ba 1. vložka SRO č. 62578/B

Centrálny sklad: Bratislava Tel: 02/55647927, 0904130081, E-mail: sonax@indors.sk

 • Tovar môže objednať fyzická osoba staršia ako 16 rokov.
 • Tovar môže objednať spoločnosť s prideleným IC a DIC
 • Tovar ktorý je na sklade dodávame do 48 hodín kuriérom, maximálne do 5 dní vlastnou dopravou.
 • Tovar na faktúru dodávame len zmluvným partnerom.
 • Nezmluvným partnerom dodávame tovar len na pred faktúru, alebo na dobierku (tovar vyplatí pri prevzatí)
 • Dodanie tovaru hradí dodávateľ ak hodnota objednávky presiahne 36€ s DPH. Pri objednávke do 36€ s DPH účtujeme poplatok za dodanie tovaru podľa cenníka UPS minimálne však 3€ bez DPH.
  Tovar je možné objednať on-line na našej Web stránke, telefonicky, E-mailom. Je potrebné dodržať kontaktné údaje pre potvrdenie objednávky.
 • Zľavy uplatňované prostredníctvom zľavového kupónu, zľavových kariet a iných zľavových nástrojov sa vzťahujú na tovar v pôvodných cenách bez DPH. Zľavy nie je možné kombinovať na tovar v akcii s mimoriadnou zľavou. Nie je možné uplatniť ďalšiu zľavu.  Zľava sa nevzťahuje na náklady na doručenie. Pri nákupe tovaru na zľavu je účtovaná paušálna cena za dodanie vo výške 3,60€ s DPH.
 • Zákazník môže tovar vrátiť do 14 dní od dodania tovaru, pokiaľ zákazník nekupuje tovar v rámci svoje podnikateľskej činnosti.
 • Reklamácie zákazník uplatní v zmysle zákona písomne, alebo E-mailom na uvedených kontaktoch.
 • Na tovar poskytujeme dvojročnú záruku od prevzatia tovaru.
 • Osobné údaje poskytnuté predávajúcemu na účely obchodnej spolupráce sa predávajúci zaväzuje neposkytnúť tretej strane v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.Výnimku tvoria nevyhnutné údaje poskytnuté kuriérskej spoločnosti SPS-SRO.sk  na základe rámcovej zmluvy za účelom doručenia objednaného tovaru.
 • Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním údajov pre účely obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim.
 • S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len „Nariadenie“)a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Ustanovenia tu neuvedené sa riadia zákonmi Slovenskej republiky platné v čase vzniku obchodnej zmluvy.

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

1.     Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: sonax@indors.sk

2.     Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3.     Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4.     Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5.     Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

6.     Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

§  ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

§  ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7.     Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8.     Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Odoslaním objednávky prejavujete súhlas s obchodnými podmienkami.

Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene tovaru.
 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170